Emlak Vergisi Mükellefiyeti Ne zaman Başlar ve Biter

13.4.2004 /
Av. Zuhal KIZILOT /
Hürses Gazetesi

Hatırlarsanız dünkü yazımızda, “Emlak vergisi mükellefi kimdir?” sorusunun yanıtını aramıştık. Bugünkü yazımızda da bu mükellefiyetin ne zaman başlayıp, ne zaman bittiğini anlatmaya çalışacağız.

Binalarda, vergi değerini değiştiren nedenlerin yer aldığı Emlak Vergisi Kanunu’nun 33. maddesinin (1)-(7) numaralı bentlerinde yazılı nedenlerden dolayı bu değişikliklerin meydana geldiği; 8 numaralı bendinde yazılı durumlarda ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi izleyen bütçe yılından itibaren başlar.

Ayrıca, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdirlerin yapıldığı; muafiyetin sona erdiği tarihi izleyen bütçe yılından başlar.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartını kazanan binalardan dolaylı mükellefiyet, bu olayların meydana geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak oturulması ve kullanılması yasaklanan binaların vergileri, mükelleflerce, durumun vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince kendiliğinden (re’sen) tespit edilmesi üzerine, bu olayların meydana geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınamaz.

Arazi vergisinde mükellefiyet;

- Vergi değerini değiştiren olayların meydana geldiği,

- 4 yılda bir yapılan takdir işlemlerinin yapıldığı,

- Muafiyetin kalktığı

tarihi izleyen bütçe/takvim yılından itibaren başlar.

Arazi vergisinde, vergiye tabi iken muaflık kazanan araziden dolaylı mükellefiyet, bu durumun ortaya çıkış tarihini izleyen taksitten itibaren sona erer.

Tasarrufu yasaklanan arazinin vergisi, yasaklama tarihini izleyen taksitten başlayarak durum devam ettiği sürece alınmaz.

Doğal afetler sonucunda yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler bu olayların meydana geldiği tarihleri izleyen bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.

Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren sona erer.

Arazi vergisi mükellefiyetinin kalkmasını gerektiren durumlarda mükellefiyet, içinde bulunulan bütçe yılının sonuna kadar devam etmekte ve izleyen bütçe yılının başında bitmektedir.